Artikel 1
De klant wordt geacht de algemene voorwaarden zoals hierna bedongen te kennen en te aanvaarden door het enkele feit van het aangaan van een overeenkomst dan wel ontvangst van de factuur. De huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle betrekkingen tussen de klant en BE BOLD VOF  en primeren in alle gevallen op de eventuele algemene voorwaarden van de klant. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen, zijn enkel deze voorwaarden toepasselijk op contractuele relaties tussen BE BOLD VOF en de klant.


Artikel 2 
Behoudens andersluidend beding of overeenkomst, zijn alle facturen betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum. Iedere vertraging in betaling brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 10% per jaar vanaf de vervaldag van de factuur. In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op vervaldag, zonder ernstige redenen, wordt het schuldsaldo verhoogd met 10% met een minimum van 125,00 EUR en een maximum van 2.750,00 EUR. Dit verhogingsbeding zal automatisch worden toegepast, zonder dat enige ingebrekestelling of verwittiging vereist is.


Artikel 3
Content gecreëerd door BE BOLD VOF (artikels, blogs, posts voor sociale media, advertenties en alle andere mogelijke teksten) blijven eigendom van BE BOLD VOF en zullen pas gepubliceerd of overgemaakt worden van zodra de factuur volledig is betaald, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

Content of gedeelde inhoud op sociale media, cursussen, presentaties, video’s, foto’s die eigendom is van BE BOLD VOF, mag niet hergebruikt, verspreid of gekopieerd worden zonder uitdrukkelijke toestemming van BE BOLD VOF.


Artikel 4
De factuur voor deelname aan een open evenement (netwerkevent, opleiding, workshop …) of in-company training van BE BOLD VOF dient te worden betaald binnen de 14 dagen na factuurdatum, doch minstens 5 dagen voor deelname aan het evenement. In geval van online betaling via de website gebeurt de betaling onmiddellijk en vervalt bovenstaande.

Deelname aan het evenement zal maar definitief worden bevestigd na definitieve en volledige betaling.


Artikel 5
Bij annulering van een evenement dóór BE BOLD VOF, wordt de deelnameprijs integraal terugbetaald binnen de 14 dagen na kennisgeving van de annulering.

Indien de klant zijn deelname aan een open evenement (netwerkevent, opleiding, workshop …) van BE BOLD VOF minstens 15 werkdagen vóór het evenement schriftelijk annuleert, wordt de deelnameprijs integraal terugbetaald.

Indien de klant zijn deelname aan een open evenement van BE BOLD VOF, tussen de 15 en 5 werkdagen vóór het evenement schriftelijk annuleert, wordt de deelnameprijs voor de helft terugbetaald.

Indien de klant zijn deelname aan een evenement van BE BOLD VOF, minder dan 5 werkdagen vóór het evenement schriftelijk annuleert, wordt er niets terugbetaald.

Indien de klant een geplande in-company training minstens 15 werkdagen vóór de training schriftelijk annuleert en er geen nieuwe training wordt ingepland, wordt 30% van het factuurbedrag alsnog aangerekend. Wordt er wel binnen de maand een nieuwe datum ingepland, dan wordt er enkel 5% van het aanvankelijke factuurbedrag als annulatievergoeding aangerekend.

Indien de klant een geplande in-company training tussen de 15 en 5 werkdagen vóór de training schriftelijk annuleert en er geen nieuwe training wordt ingepland, wordt 50% van het factuurbedrag alsnog aangerekend. Wordt er wel binnen de maand een nieuwe datum ingepland, dan wordt er 10% van het aanvankelijke factuurbedrag als annulatievergoeding aangerekend.

Bij schriftelijke annulatie van een geplande in-company training minder dan 5 dagen voor de training schriftelijk annuleert en er geen nieuwe training wordt ingepland, wordt het volledige factuurbedrag alsnog aangerekend. Wordt er wel binnen de maand een nieuwe datum ingepland, dan wordt er 15% van het aanvankelijke factuurbedrag als annulatievergoeding aangerekend.


Artikel 6
Een verbreking van een overeenkomst voor een 1-op-1 samenwerking door de klant, geeft BE BOLD VOF recht op een schadevergoeding voor geleden verlies en gederfde winst die forfaitair en onherroepelijk wordt bepaald op 30% van de totale waarde van de overeenkomst, onverminderd het recht om een bewezen hogere schadevergoeding te eisen.

In geval van weigering tot uitvoering van de overeenkomst/deelname aan een evenement of in geval van pertinente wanbetaling heeft BE BOLD VOF het recht, na ingebrekestelling, de overeenkomst te beëindigen waarbij de geleverde prestaties zullen worden gefactureerd, méér een forfaitaire schadevergoeding van 30% wegens geleden verlies en gederfde winst, onverminderd het recht om een bewezen hogere schadevergoeding te eisen.


Artikel 7
Alle klachten betreffende de prestaties van BE BOLD VOF dienen schriftelijk, aangetekend of per e-mail met ontvangstbevestiging, en gedetailleerd binnen de acht dagen na voormelde prestatie aan BE BOLD VOF te worden gericht.

Alle klachten betreffende de facturen van BE BOLD VOF dienen schriftelijk, aangetekend of per e-mail met ontvangstbevestiging, en gedetailleerd binnen de acht dagen na factuurdatum aan BE BOLD VOF te worden gericht.


Artikel 8
BE BOLD VOF heeft het recht de overeenkomst als van rechtswege en met onmiddellijke ingang beëindigd te beschouwen ingevolge een faillissement, de aanvraag van een WCO-procedure, de vereffening of de ontbinding van de klant.


Artikel 9
BE BOLD VOF voert de door haar aanvaarde opdrachten, die middelenverbintenissen zijn, naar best vermogen uit en behartigt de opdrachten volgens de regels van de kunst met de zorg van een goede opdrachtnemer.


Artikel 10
De eventuele nietigheid van een van deze voorwaarden kan niet de nietigheid van de het contract of de andere daarin opgenomen clausules impliceren. Enkel de rechtbanken van Kortrijk zijn bevoegd voor eventuele geschillen, en enkel het Belgisch recht is van toepassing.